Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 sep 2020 12:28 

Van mest tot water


Op woensdag 16 september 2020 kwam de Werkgroep effluent voor de VCM-leden voor de eerste keer samen. Het doel van deze werkgroep is het aankaarten van de knelpunten die de recirculatie van waterige stromen binnen de mestverwerking bemoeilijken.

Tijdens de WG werd een algemene stand van zaken gegeven over reden van oprichting van de werkgroep, de huidige technieken en aanpak. Daarnaast werden enkele mogelijk toekomstige toepassingen aangekaart waarover uitgebreid werd gediscussieerd.

Een eerste onderwerp was het gebruik van andere stromen dan regenwater of water van drinkwaterkwaliteit voor het gebruik als waswater in luchtwassers. Centraal in deze topic was de nieuwe wetgeving die momenteel op tafel ligt bij het kabinet van de minister van Omgeving. In deze wetgeving zou er een lijst met luchtwassers staan waaruit landbouwers kunnen kiezen. Bij deze luchtwassers zou telkens vermeld staan welk waswater dient gebruikt te worden en wat het respectievelijke ammoniakverwijderingspercentage is. Constructeurs zouden via een specifiek meetprotocol andere stromen als waswater kunnen testen zodat deze na goedkeuring ook op de lijst kan komen. Dit creëert mogelijkheden voor hergebruik van waterige stromen uit de mestverwerking als waswater in zowel chemische als biologische luchtwassers. Onderzoek naar het ammoniakverwijderingspercentage en mogelijke risico’s voor dier en mens t.g.v. de verspreiding van pathogenen via aerosol is hier nog nodig. Daarnaast speelt de status van dierlijke mest van (gezuiverd) effluent nog een grote rol in dit verhaal. Het is immers zo dat, zolang een waterige stroom uit de mestverwerking als ‘dierlijk’ beschouwd wordt, het spuiwater uit de luchtwassers niet langer ‘andere mest’ (biologische luchtwassers) of ‘kunstmeststof’ (zure wasser) is, maar dierlijke mest blijft.

Een tweede topic was het gebruik van waterige stromen voor hergebruik op het bedrijf, zoals voor het kuisen van stallen of gebruik als proceswater. Hierbij moet voornamelijk het verschil aangeduid worden tussen laagwaardige (kuisen stallen) en hoogwaardige processen en handelingen (bv. kuisen melktank).

Een derde en laatste discussiegedeelte betrof het gebruik van water uit mest voor irrigatie en/of fertigatie. Op dit vlak zijn vooral opslag en logistiek, de dierlijke status van gezuiverd effluent en de aanwezigheid van zouten een knelpunt. Een toepassing van water met een kleine hoeveelheid aan nutriënten zou echter tot minder uitspoeling  van nitraat leiden, aangezien een gewas in droogtestress amper stikstof opneemt.

Er werd beslist om een samenvattende nota op te maken over waterrecuperatie uit mest met de stand van zaken, opportuniteiten, knelpunten, huidige projecten, te onderzoeken punten, mogelijke onderzoeksprogramma’s,… Er wordt ook teruggekoppeld met een ruimere groep dan enkel de VCM-leden om een bredere input en feedback over de knelpunten te kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld via de Nutricycle Vlaanderen Werkgroep Nutriëntenrecuperatie Afvalwater, waar het thema waterrecuperatie ook aan bod komt.  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer