Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 jul 2022 12:04 

Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeenten


Op voorstel van minister-president Jan Jambon en Vlaams minister Zuhal Demir

In juli 2021 hebben overstromingen uitzonderlijke schade veroorzaakt in Vlaanderen. De Vlaamse Regering erkende deze daarom als ramp, en bepaalde de geografische uitgestrektheid ervan.

De gemeenten Diepenbeek, Herk-de-Stad en Lummen werden niet opgenomen in dat besluit. Bijkomend advies van de Vlaamse Milieumaatschappij leert nu dat de overstroming in deze drie gemeenten wel degelijk voldoet aan het wetenschappelijk erkenningscriterium, zoals decretaal bepaald.

De Vlaamse Regering wijzigt daarom het besluit van 21 december 2021 om de gemeenten Diepenbeek, Herk-de-Stad en Lummen toe te voegen aan de gemeenten getroffen door de ramp van de overstromingen van 14 tot en met 17 juli 2021. Concreet betekent dit dat burgers of ondernemingen uit deze drie gemeenten hun schadedossier kunnen indienen bij het rampenfonds. Ze hebben hier 3 maanden de tijd voor vanaf de publicatie van dit besluit (tot eind oktober 2022). Voor de gemeenten die in december al werden erkend is die termijn afgelopen.

Publicatie BS

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2021 waarbij de overstroming die zich voordeed van 14 juli 2021 tot en met 17 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebaken

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 4, tweede lid.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft bijkomend advies gegeven op 12 mei 2022.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 27 juni 2022.
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Er is een dringende noodzakelijkheid omdat uit de schademeldingen en uit het advies van de VMM blijkt dat de overstroming van 14 juli tot 17 juli 2021 in deze gemeenten belangrijke schade heeft veroorzaakt aan ondernemingen. Een snelle erkenning, correcte behandeling en uitbetaling van de vergoedingsaanvragen zijn noodzakelijk om de continuïteit van de getroffen ondernemingen te verzekeren.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- In 2021 waren er overstromingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
- De belanghebbenden hebben informatie gegeven over de omvang van de schade die is veroorzaakt door dit natuurverschijnsel.
- De VMM bevestigt in haar bijkomend advies dat aan het wetenschappelijke erkenningscriterium van een terugkeerperiode van minstens 30 jaar is voldaan voor Diepenbeek, Herk-de-Stad en Lummen.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de minister-president van de Vlaamse Regering.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2021 waarbij de overstroming die zich voordeed van 14 juli 2021 tot en met 17 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de inleidende zin wordt het getal "9" vervangen door het getal "12";
2° er worden een punt 10° tot en met 12° toegevoegd, die luiden als volgt:
"10° Diepenbeek;
11° Herk-de-Stad;
12° Lummen.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juli 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

 

 


  Nieuwsflash
 
Oorlog Oekra´ne-Rusland: steun aan visserij sectorLees meer
 
 
Oorlog Oekra´ne-Rusland: steun aan landbouwersLees meer
 
 
Droogtetolerantie-genen in soja, goed voor versnelde route naar beter zaaigoedLees meer
 
 
Juli 2022: wereldwijd tot drie warmste julimaanden ooit gemetenLees meer
 
 
Droogte 2022: stopzetten in september van productie van sommige fabrieken?Lees meer
 
 
Europees kader voor hergebruik afvalwater voor landbouwirrigatie Lees meer
 
 
Brandpreventie op land- en tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023Lees meer
 
 
Demonamiddag mechanische loofdoding Lees meer
 
 
Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2022Lees meer
 
 
Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren Lees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in Lees meer
 
 
Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenenLees meer
 
 
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021 Lees meer
 
 
Saneringsovereenkomst met 3M Lees meer