Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 mrt 2023 08:33 

Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kader


Werk het kader voor de vergunningsaanvraag voor drainages verder uit en verbeter het inzicht in mogelijke milderende maatregelen. Dat zeggen de SALV, de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) en Minaraad in hun advies over het ontwerp van besluit over de ‘grondwatertrein’. Daarin gebeuren in hoofdzaak aanpassingen aan de regulering over bemalingen, drainages en grondwaterwinningen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (390.3 Kb)

Concrete beslissingen over de vergunbaarheid van drainages vragen een grondig inzicht in de gebiedsgerichte effecten ervan. Om de kwaliteit hiervan te garanderen, vragen de raden om het kader voor de vergunningsaanvraag verder uit te werken door middel van een voortoets en een praktische wegwijzer.

Ook is er nood aan een overzicht van de milderende effecten van alternatieve vormen van drainage of andere waterbergende technieken in de vergunningverlening. Peilgestuurde drainage en stuwtjes, de sponswerking van de bodem verbeteren, de bodempeilen van grachten verhogen of andere methodes kunnen in zekere mate de negatieve impact op nabije natuur en het watersysteem in zijn geheel milderen. Voer dergelijke maatregelen gebiedsgericht en collectief uit.

Naast de inventarisatie van (oude) drainagenetwerken is er ook nood aan duidelijkheid over wat er moet gebeuren met drainages die uit gebruik worden genomen. Minimale bodemberoering is daarbij van belang omdat dit de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid negatief kan beïnvloeden. Een code van goede praktijk kan op deze bekommernissen antwoorden bieden.

Hoewel de raden eensgezind aanbevelingen formuleren om de inzet van de instrumenten te verfijnen of aan te vullen, was er ook onenigheid tussen de partijen over de algemene appreciatie van het voorliggend voorstel. Sommige organisaties vinden de reikwijdte nog te beperkt en de implementatie te traag. Andere organisaties vinden dat de aanpak bijsturingen nodig heeft om praktisch haalbaar te zijn.

Alle partijen vinden het evenwel belangrijk dat dit besluit stappen zet om het verlies aan water via drainages, bemalingen en andere vormen van ontwatering te beperken. Ze erkennen dat naast ecologische en economische baten ook economische kosten met een aantal maatregelen gepaard gaan. Een veelzijdig flankerend beleid is daarbij aangewezen.

 

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiële plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer