Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 28 sep 2020 15:05 

Geef vanggewassen en andere nateelten aan via de verzamelaanvraag voor 31/10


De landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal vanggewassen moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun nateelten en de inzaaiperiode van hun vanggewassen aangeven in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij. Ook om te voldoen aan de basismaatregel is het belangrijk dat de nateelt correct aangegeven is. Een correcte verzamelaanvraag vormt de basis voor de Mestbank om te controleren of aan de vanggewasverplichting voldaan is. De juistheid van de aangiftegegevens wordt gecontroleerd op het terrein.

Dankzij de inspanningen van de landbouwers die voldoen aan de vanggewasverplichting, worden directe verliezen van nutriënten tegengegaan en verbetert de waterkwaliteit. De Mestbank berekent op het einde van het jaar of de landbouwers hebben voldaan aan hun verplichting. Daarvoor baseert ze zich op de gegevens van de verzamelaanvraag. Vorig jaar hebben sommige landbouwers hier onvoldoende aandacht aan geschonken, met boetes tot gevolg.

De landbouwer die het perceel in gebruik heeft op 1 januari is verantwoordelijk voor het correct aangeven van het vanggewas of de nateelt, ook al is het een andere landbouwer die het vanggewas of de nateelt inzaait.

Welke teelten moeten de landbouwers nu aangeven in de verzamelaanvraag?

Tegen 31 oktober moeten de landbouwers al hun nateelten aangeven of wijzigen. Die nateelten kunnen vanggewassen zijn.

 • De 1ste nateelt is de eerstvolgende teelt die is ingezaaid na het oogsten van de hoofdteelt in hetzelfde kalenderjaar.
 • De 2de nateelt wordt ingezaaid na het oogsten of onderwerken van de 1ste nateelt, in hetzelfde kalenderjaar. Het oogsten of onderwerken vindt meestal in het volgende jaar plaats. De 2de teelt mag alleen ingevuld worden als er een 1ste nateelt werd verbouwd.

De periode voor het aangeven van de voor- en hoofdteelt is verstreken op 30 juni. Wijzigingen aan voorteelten en hoofdteelten na 30 juni worden door de Mestbank niet meer aanvaard.

Inzaaiperiode voor vanggewassen moet ook worden aangegeven in verzamelaanvraag

De landbouwer moet voor de vanggewassen in gebiedstype 2 en 3 de juiste inzaaiperiode opgeven. Dat is alleen nodig voor de vanggewassen en niet voor de laag-risico nateelten en de equivalente maatregelen. Vanggewassen zijn bijvoorbeeld gele mosterd, mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers en Facelia, maar ook gras. De landbouwers vinden alle vanggewassen terug in de tabel Teeltcodes van de toelichtingsnota bij de verzamelaanvraag of in de teelttabel op de VLM-website.

De volgende codes moeten worden gebruikt, bij het invullen van de inzaaiperiode van de vanggewassen:

 • “VGV” voor een vroeg ingezaaid vanggewas, dat wil zeggen voor een vanggewas dat ten laatste op 15/9 werd ingezaaid;
 • “VGM” voor een vanggewas dat ingezaaid werd in de periode van 16/09 t.e.m. 15/10;
 • “VGL” voor een laat ingezaaid vanggewas, dat wil zeggen voor een vanggewas dat na 15/10 werd ingezaaid.

Vanggewassen moeten lang genoeg blijven staan

De aanhoudperiode van het vanggewas moet niet opgegeven worden in de verzamelaanvraag, maar de landbouwer moet het vanggewas voldoende lang laten staan om de nutriënten vast te houden.

Om aanvaard te worden voor de vanggewasverplichting, moet het vanggewas aangehouden worden tot en met:

 • 15/10 op zware kleigronden
 • 30/11 op percelen in de leemstreek
 • 31/1 op de overige percelen

Voor laag-risico nateelten is geen aanhoudperiode van toepassing. Voor de equivalente maatregel ‘wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt’ moet het wintergraan aangehouden blijven als hoofdteelt in 2021.

Bekijk op de VLM-website meer informatie over de vanggewasregeling.

Welke teeltcombinaties komen in aanmerking voor het realiseren van het doelareaal in gebiedstype 2 en 3?

Ter herinnering geven we de geldige teeltcombinaties nog eens mee voor het realiseren van het doelareaal. Dat doen we om te benadrukken dat de teeltcombinatie van een nitraatgevoelige hoofdteelt, zoals maïs of aardappelen, gevolgd door een wintergraan dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, niet in aanmerking komt voor het realiseren het doelareaal, tenzij de landbouwer hiervoor een equivalente maatregel heeft aangevraagd.

Dit zijn de geldige teeltcombinaties:

 • tijdelijk grasland, Tagetes en Facelia, als hoofdteelt en aangehouden tot het einde van het jaar
 • hoofdteelten waarna uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid werd
 • niet-vroege aardappelen en maïs waarna uiterlijk 15 oktober een vanggewas ingezaaid werd
 • maïs met onderzaai gras
 • niet-nitraatgevoelige hoofdteelten gevolgd door een laag-risico nateelt (bv. wintertarwe na suikerbieten)
 • met betrekking tot de equivalente maatregelen: alleen voor landbouwers met een geldige aanvraag. Er zijn 2 equivalente maatregelen:
  • ‘wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt’: nitraatgevoelige hoofdteelten gevolgd door een wintergraan (bv. wintertarwe na maïs, aardappelen, groenten, ..) ingezaaid uiterlijk 15 november.
  • ‘adviessysteem groenten KNS’: percelen met groenten van groep I, II of III waarop landbouwers het adviessysteem KNS toepassen.


  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer