Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 sep 2021 13:17 

Vlas - transport: wijziging KB (WalloniŽ)


Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, XII, 2° en 3°, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en laatstelijk gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014°;
Gelet op de wet over de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, vierde lid, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 april 2010;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het rapport van 17 juni 2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 16 juli 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Op de voordracht van de Minister van Verkeersveiligheid;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 45 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt artikel 45.2 vervangen als volgt:
"Art. 45.2. De ladingen van graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk of in balen, moeten overdekt worden met een dekzeil of met een net.
Deze bepaling geldt echter niet voor :
1° vervoer binnen een straal van 25 km van de plaats van lading, voor zover het niet langs een autosnelweg geschiedt;
2° vervoer van ladingen waarbij geen stof of deeltjes vrijkomen ten gevolge van de luchtdrukgolf. ".
Art. 2. Artikel 11.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:
"De snelheid is beperkt tot 30 km/u op de voor voetgangers en fietsers bestemde gedeelten van de openbare weg, aangeduid met het sein D9 of D10. ".
Art. 3. In artikel 46.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2002, wordt een lid ingevoegd tussen het tweede en het derde lid, luidend als volgt:
"Indien de lading echter uit geperste vlasbalen bestaat, mag de hoogte van het beladen voertuig tot 4,30 m bedragen. ".
Art. 4. In artikel 61 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in artikel 61.3.2. wordt het eerste lid opgeheven;
2° artikel 61.4.1. wordt opgeheven;
3° artikel 61.4.2. wordt opgeheven.
Art. 5. In artikel 64 van hetzelfde besluit worden, in artikel 64.2, de woorden "die aan overwegen geplaatst zijn," opgeheven.
Art. 6. In artikel 65 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de koninklijke besluiten van 19 september 1991 en 29 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° artikel 65.5.4 wordt opgeheven;
2° artikel 65.5.5 wordt opgeheven;
3° in artikel 65.5.10 wordt het derde lid opgeheven;
4° in artikel 65.5.10, vierde lid, worden de woorden "Het zonebord wordt niet herhaald." opgeheven;
5° in artikel 65.5.10, zesde lid, worden de woorden "Het zonebord wordt niet herhaald." opgeheven;
6° in artikel 65.5.10. wordt het zevende lid opgeheven;
7° in artikel 65.5.10 wordt het achtste lid opgeheven.
Art. 7. In artikel 66 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° artikel 66.1 wordt opgeheven;
2° artikel 66.2 wordt opgeheven.
Art. 8. In artikel 67 van hetzelfde besluit wordt artikel 67.1 opgeheven.
Art. 9. In artikel 68 van hetzelfde besluit wordt artikel 68.1 opgeheven.
Art. 10. In artikel 69 van hetzelfde besluit wordt artikel 69.1 opgeheven.
Art. 11. De Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 9 september 2021.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,
V. DE BUE

 


  Nieuwsflash
 
Overlegcomitť: mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket en telewerk in strijd tegen herfstgolf Lees meer
 
 
Een nieuwe toekomst voor reststromen of teelten via bio-economie Lees meer
 
 
Vogelgriep in NederlandLees meer
 
 
BelgiŽ liet eind 2020 bijna helft Europese subsidies ongebruiktLees meer
 
 
Melkveehouders kunnen mee het klimaatvraagstuk oplossen Lees meer
 
 
!!Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLIF-steun voor investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw. - oproep 2021Lees meer
 
 
Bedrijfsontwikkeling enkel na bewezen mestverwerkingLees meer
 
 
Nieuwe diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij Lees meer
 
 
6 landen heropenen hun markten voor Belgisch pluimveeLees meer
 
 
Staalname voor nitraatresidu aanvragen? Lees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer