Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2024 14:41 

Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen van 2023


De tweede prognose van de Belgische landbouweconomische rekeningen voor het jaar 2023 bevestigt de verbetering van de netto toegevoegde waarde (de productiewaarde na aftrek van kosten en afschrijvingen), maar in mindere mate (+29,5%) ten opzichte van de eerste prognose (+49,3%).

Dit verschil wordt verklaard door een kleinere daling van het intermediair verbruik (-7,1%, geschat op -8,6% in december) en een kleinere stijging van de productiewaarde van de landbouwsector (+0,1%, geschat op +1,6% in december).

Net als in 2022, moet rekening worden gehouden met het relatieve belang van de kosten in elke sector en daardoor kan de trend sterk variëren afhankelijk van de specialisatie van de landbouwbedrijven.

In de eerste ramingen werd de verslechtering van de situatie voor graanproducenten ten opzichte van 2022 onderschat. De sterke prijsdaling is hiervan de oorzaak. In de eerste prognose werd een daling van 25,4% verwacht, in de tweede prognose stijgt dit cijfer naar 35,0%. De volumestijging, die op het moment van de eerste prognose geschat werd op 4,0%, bereikte 5,2%, maar was bij lange na niet voldoende om de drastische prijsdaling te compenseren. Uiteindelijk is de waarde van de graanproductie met 31,6% gedaald.

Voor de productie van nijverheidsgewassen werd het negatieve volume-effect naar beneden bijgesteld (-2,5% in plaats van de aanvankelijk voorspelde -7,5%), terwijl het positieve prijseffect min of meer gelijk is gebleven (+8,9% in plaats van +8,6%).

De daling van de productiewaarde van voedergewassen (-1,0%) werd onderschat in de eerste prognose. De daling werd in tweede instantie geherwaardeerd op 25,4%, na niet alleen een herwaardering van de volumes (-0,6%) maar vooral van de prijzen (-24,9%).

De stijging van de waarde van de aardappelproductie, die in december 2023 op 27,8% werd geschat, is opnieuw geraamd op 22,6%; ten opzichte van de eerste raming is de prijsstijging naar beneden bijgesteld (+6,4% in plaats van +16,7%); de raming van de volumestijging is naar boven bijgesteld (+15,3% in plaats van +9,6%).

De waarde van de dierlijke productie is zeer weinig veranderd ten opzichte van de eerste ramingen. De waardedaling ten opzichte van 2022 wordt bevestigd (-0,8%).

Deze tweede prognose bevestigt ook de waardedaling van de dierlijke producten (-13,9%) als gevolg van de daling van de melkprijs (-19,7%). Deze prijzen zijn teruggekeerd naar niveaus die vergelijkbaar zijn met die van 2021.

Als de melkproductie met 3,3% zou stijgen, zou de waarde van de melkproductie met 17,1% dalen, iets minder dan de aanvankelijk voorspelde daling van 18,3%.

Wat de rundvleesproductie betreft, ondersteunde de gewijzigde vraag in combinatie met een daling van het aantal slachtingen in België en elders in Europa de prijzen, met een positief effect (+2,4%). De eerste ramingen voorspelden een productiedaling van 0,4%; de tweede een lichte stijging van 0,9%.

Deze tweede prognose bevestigt ook de daling van de productievolumes in de varkenssector met 9,9% en de stijging van de producentenprijzen met 30,4% (eerste prognose), wat leidt tot een stijging van de productiewaarde met 17,5%, na het jaar 2022, dat de rendabiliteit van de sector zwaar had aangetast.

Landbouweconomische rekeningen (tegen lopende prijzen): waarden tegen basisprijs (mln €)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 raming 2023/2022 (%) Gemiddelde 2018-2022
1. Granen (incl. zaden) 417,8 435,9 490,1 680,8 823,8 563,5 -31,6% 569,7
2. Nijverheidsgewassen 222,9 232,8 230,6 228,4 303,1 322,0 6,2% 243,6
3. Voedergewassen 639,5 691,5 718,4 1.003,0 868,0 647,5 -25,4% 784,1
4. Groenten en tuinbouwproducten 1.407,0 1.561,0 1.564,2 1.737,4 1.628,8 1.849,0 13,5% 1.579,7
Verse groenten 851,3 974,4 985,1 1.124,9 1.047,5 1.207,6 15,3% 996,6
Planten en bloemen 555,7 586,6 579,1 612,4 581,3 641,4 10,3% 583,0
5. Aardappelen (incl. pootgoed) 464,0 492,1 489,7 652,8 752,2 922,3 22,6% 570,2
6. Fruit 461,3 484,9 526,1 553,8 532,6 661,9 24,3% 511,8
7. Andere plantaardige producten 27,9 27,9 27,9 27,9 26,7 28,9 8,2% 27,6
8. Plantaardige productie (1 tot 7) 3.640,4 3.926,1 4.047,0 4.883,9 4.935,2 4.995,1 1,2% 4.286,5
9. Dieren 3.108,1 3.268,9 3.189,5 3.188,3 3.840,7 4.162,9 8,4% 3.319,1
Rundvee 1.040,3 973,1 1.055,8 1.124,2 1.289,7 1.330,5 3,2% 1.096,6
Varkens 1.274,0 1.550,0 1.470,3 1.294,2 1.644,5 1.932,3 17,5% 1.446,6
Pluimvee 752,1 707,3 640,9 742,7 880,8 872,5 -0,9% 744,8
10. Dierlijke producten 1.380,8 1.478,5 1.521,8 1.753,9 2.679,7 2.306,3 -13,9% 1.762,9
Melk 1.275,8 1.354,1 1.396,3 1.620,9 2.436,9 2.020,8 -17,1% 1.616,8
Eieren 103,9 123,2 124,3 131,9 238,5 281,2 17,9% 144,4
11. Dierlijke productie (9+10) 4.488,9 4.747,4 4.711,3 4.942,2 6.520,3 6.469,1 -0,8% 5.082,0
12. Productie van landbouwgoederen (8+11) 8.129,3 8.673,5 8.758,3 9.826,1 11.455,5 11.464,2 0,1% 9.368,5
13. Productie van landbouwdiensten 175,5 190,8 235,9 282,5 316,3 321,9 1,8% 240,2
14. Landbouwproductie (12+13) 8.304,8 8.864,3 8.994,2 10.108,6 11.771,8 11.786,1 0,1% 9.608,7
15. Intermediair verbruik 6.079,2 6.237,1 6.585,7 7.635,6 8.829,3 8.200,0 -7,1% 7.073,4
16. Afschrijving 771,0 737,4 822,5 878,6 912,4 958,0 5,0% 824,4
17. Netto toegevoegde waarde tegen basisprijzen (14-15-16) 1.454,7 1.889,9 1.586,1 1.594,3 2.030,1 2.628,1 29,5% 1.711,0
18. Beloning van werknemers 670,7 682,5 690,8 747,0 756,4 776,9 2,7% 709,5
19. Andere belastingen op productie 3,8 3,0 2,9 3,7 3,7 3,7 0,0% 3,4
20. Andere subsidies op de productie 607,3 613,3 630,4 622,5 652,1 619,5 -5,0% 625,1
21. Opbrengst van de productiefactoren (17-19+20) 2.058,2 2.500,1 2.213,6 2.213,1 2.678,6 3.243,9 21,1% 2.332,7
 

 

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer