Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 16 apr 2021 15:32 

KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater


Gelet op de wet van 14 augustus 1933 betreffende de bescherming van drinkwaters, artikel 1, eerste lid, 1° ;
Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, artikel 2;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 december 2020;
Gelet op advies nr. 68.622/3 van de Raad van State, gegeven op 4 februari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De bepaling onder I.2. gevoegd in bijlage bij dit besluit voorziet in de omzetting van bijlage I van richtlijn 2003/40/EG van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de lijst, de grenswaarden voor de concentratie en de vermelding op het etiket van bestanddelen van natuurlijk mineraalwater en van de voorwaarden voor het gebruik van met ozon verrijkte lucht bij de behandeling van natuurlijk mineraalwater en bronwater.
Art. 2. In artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt :
"2° de punten I.2., II, III, IV en V van de bijlage van dit besluit niet worden nageleefd.";
b) paragraaf 3 wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende: :
"3° het water niet langer voldoet aan de definitie van artikel 1, 2°. "
Art. 3. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende:
"9° dat niet voldoet aan de definitie van artikel 1, 2°. "
Art. 4. In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt de bepaling onder I.2. vervangen door de bepaling onder I.2. gevoegd in bijlage bij dit besluit.
Art. 5. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 2 april 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

Bijlage bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater
Bijlage bij het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater
I.2. Natuurlijk mineraalwater moet voldoen aan de grenswaarden die voor bepaalde bestanddelen hieronder worden vastgelegd en waarvan overschrijding een risico voor de volksgezondheid van de consumenten kan opleveren :

Bestanddeel Grenswaarde Eenheid Opmerkingen
  Van nature in mineraalwater aanwezige bestanddelen
Antimoon (Sb) 5,0 µg/l Opmerking 1
Arseen (As) 10 µg/l Opmerking 1
Barium (Ba) 1,0 mg/l Opmerking 1
Cadmium (Cd) 3,0 µg/l Opmerking 1
Chroom (Cr) 50 µg/l Opmerking 1
Koper (Cu) 1,0 mg/l Opmerking 1
Cyaniden (CN) 70 µg/l Opmerking 1
Fluoride (F) 5,0 mg/l Opmerking 1
Mangaan (Mn) 0,50 mg/l Opmerking 1
Kwik (Hg) 1,0 µg/l Opmerking 1
Nikkel (Ni) 20 µg/l Opmerking 1
Nitraat (NO3) 50 mg/l Opmerkingen 1 en 2
Nitriet (NO2) 0,1 mg/l Opmerking 1
Lood (Pb) 10 µg/l Opmerking 1
Seleen (Se) 10 µg/l Opmerking 1
  Andere types toxische stoffen
Pesticiden (per afzonderlijke stof): 0,1 µg/l Opmerking 3
Pesticiden (totaal) 0,5 µg/l Opmerking 4 en 5
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (som van de referentiestoffen): 0,1 µg/l Opmerking 6 en 7


Opmerking 1: Deze bestanddelen moeten van nature in het water aanwezig zijn en mogen niet het gevolg zijn van verontreiniging van de bron.
Opmerking 2: De grenswaarde voor nitraten, die van toepassing is voor de in artikel 2, § 1 en § 2, vierde lid vermelde toelating, is 25 mg/l. Deze bepaling is van toepassing op toelatingsaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2004.
Opmerking 3: Onder pesticiden worden verstaan :
- insecticiden
- herbiciden
- fungiciden
- nematociden
- acariciden
- algiciden
- rodenticiden
- slimiciden
- soortgelijke producten (onder meer groeiregulatoren)
en hun respectieve metabolieten en afbraak- en reactieproducten.
In het geval van aldrin, dieldrin, heptachloor en heptachloorepoxide is de parameterwaarde 0,030 -g/l.
Opmerking 4: "Pesticiden (totaal)" is de som voor alle afzonderlijke pesticiden die worden opgespoord en gekwantificeerd.
Opmerking 5: Natuurlijk mineraal water met een totaal gehalte aan pesticiden hoger dan 0,1 µg/l voldoet niet aan het criterium van oorspronkelijke zuiverheid bedoeld in artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater.
Opmerking 6: De gespecificeerde verbindingen zijn:
- fluoranthène
- benzo(b)fluoranthène
- benzo(k)fluoranthène
- benzo(a)pyrène
- benzo[ghi]pérylène
- indéno (1,2,3-cd)pyrène
Opmerking 7 : Natuurlijk mineraal water dat een gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen van meer dan 0,01 µg/l per afzonderlijke stof bevat, voldoet niet aan het criterium van oorspronkelijke zuiverheid bedoeld in artikel 1, 2 ° van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater, tenzij door een hydrogeologische evaluatie wordt aangetoond dat hun aanwezigheid in een hoger gehalte van natuurlijke oorsprong is.
Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van X tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL  Nieuwsflash
 
Snelle hergroei op de reeds gemaaide percelen Lees meer
 
 
Biolandbouw in VlaanderenLees meer
 
 
Aan Zuhal DemirLees meer
 
 
Zeewier is 'in'Lees meer
 
 
Droogte treft België hardLees meer
 
 
Droogte 2020: het warmste jaar ooit in EuropaLees meer
 
 
Mogelijke boycot van landbouwproducten uit Brazilië door supermarkten Lees meer
 
 
Een geïntegreerd Vlaams plattelandsbeleid Lees meer
 
 
De toenemende druk op de Vlaamse melkveehoudersLees meer
 
 
Over de nieuwe tijdelijke stikstofregeling Lees meer
 
 
Ongevallen met varkens in veeteeltbedrijven Lees meer
 
 
Omgevingsvergunningen voor grondwaterputten Lees meer
 
 
Digitaal kunstmestregister - Administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Mestfraude - West-Vlaanderen Lees meer
 
 
Quo vadis? Waarheen met onze landbouw? ALees meer
 
 
Lokaal stormweer 13 augustus 2020 - aanvraag erkenning als rampLees meer
 
 
Steeds minder veehouders hebben recht op ‘gespecialiseerde zoogkoeienpremie’ Lees meer
 
 
Landbouw: producentenprijzen licht gedaald ten opzichte van maart 2020Lees meer
 
 
Versoepeling preventieve maatregelen tegen vogelgriepLees meer
 
 
Healthy Water for Happy Cows: Welk water drinken uw koeien? Lees meer
 
 
Geplande versoepelingen Corona-maatregelenLees meer
 
 
Coronasteun in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Weerbulletin afgelopen maanden ivm de gewassenLees meer
 
 
Technische keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Aardappelen efficiënt bemesten Lees meer
 
 
2020: een bijzonder jaar, ook voor de SALVLees meer
 
 
Week van de Korte Keten 15 tot 23 mei 2021 Lees meer
 
 
Actieplan alternatieve eiwitten vormde voedingsbodem voor Vlaamse eiwitstrategie Lees meer
 
 
Nieuwe digitale encyclopedie biedt een schat aan landbouwinformatie Lees meer
 
 
Vis­se­rij­rap­port 2020 (VIRA) Lees meer
 
 
Droge zomers en toch een laag nitraatresidu Lees meer