Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 22 jun 2020 10:14 

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2020


Het Departement Landbouw en Visserij heeft een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2020. Uit die analyse blijken geen al te grote verschuivingen: het areaal aardappelen en fruit blijft status quo, het areaal granen daalt (-5,3 %) en het areaal groenten en maïs stijgt (respectievelijk +4,3 % en +3 %). Een opmerkelijke stijging valt wel te noteren bij vezelvlas (+22,5 %).

Zoals elk jaar heeft het Departement Landbouw en Visserij op basis van de ingediende verzamelaanvragen 2020 een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven hoofdteelten in Vlaanderen. Daaruit blijken geen al te grote verschuivingen. Zo blijft het areaal aardappelen status quo. Na de oogst van 2019 werd een toename van het areaal aardappelen 2020 verwacht door het relatief goed economisch saldo en een stijgende vraag van de industrie in Vlaanderen. De uitbraak van de coronacrisis net vóór de aanvang van het plantseizoen verklaart allicht dat de verwachte toename zich toch niet heeft doorgezet.

In de fruitsector is er de jaarlijkse vaststelling dat het areaal appelen blijft dalen (-5,6 %) in het voordeel van het areaal peren (+1,6 %) en zacht fruit (+6 %). Het areaal aardbeien is geleidelijk dalend (-3,3 %), maar er is een tendens naar meer stellingteelten, waarbij telers meerdere teeltrondes hebben op eenzelfde oppervlakte.

De daling van het areaal wintertarwe (-7,5 %) en wintergerst (-7%) kan worden verklaard door de moeilijkere zaaiomstandigheden in het najaar van 2019, waardoor niet alles is gezaaid als wintertarwe en dus nog een deel werd ingezaaid als zomertarwe dit voorjaar. De lichte stijging in het areaal maïs (+3%) compenseert voor een stuk dat lagere areaal wintergranen, maar kan deels ook worden verklaard door de nood aan extra ruwvoeder door slechte oogsten vorig jaar.

Bij de groenten tekent het Departement Landbouw en Visserij een mooie stijging op van het areaal spruiten (+17,2 %) en uien (+12,2 %). Zo is er meer vraag naar spruiten vanuit de diepvriesbedrijven en is er ook een areaalverschuiving van Noord-Frankrijk naar Vlaanderen. Ook het areaal uien doet het goed, in tegenstelling tot spinazie. De daling van het areaal spinazie (-12,6 %) kan worden verklaard door het wegvallen van een aantal noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen, waardoor spinazie teelttechnisch een moeilijke teelt wordt.

Ook bij het areaal wortelen (-8,5%) voor verwerking (industrie) wordt een daling opgetekend na een beduidend lagere opbrengst vorig jaar. Daardoor werden veel wortelen ingevoerd uit Nederland om de tekorten aan te vullen en is de vraag dit jaar kleiner. Wortelen voor verse markt blijven qua areaal behoorlijk status quo.

Een opmerkelijke stijging valt wel te noteren bij vezelvlas (+ 22,5 %), hoewel het gaat om een relatief klein areaal. De duidelijke toename is te wijten aan de goede prijsvorming tijdens de voorbije jaren.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om met enkele aspecten rekening te houden bij het interpreteren van deze cijfers:

1.      De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend.

2.      De oppervlaktes van 2020 worden vergeleken met de oppervlaktes uit de aangifte van 2019. De definitieve oppervlaktes van 2019 kunnen licht afwijken van de hieronder weergegeven oppervlaktes. Dit heeft echter geen invloed op de grootteorde van de toe- of afname van een areaal in vergelijking met 2019.

3.      Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen.

4.      Niet alle voedergewassen worden in onderstaande tabel bij het totaal areaal voedergewassen geteld. Bijvoorbeeld de arealen voederbieten, silomaïs… zijn apart opgenomen. Er worden in de tabel m.a.w. geen oppervlaktes dubbel geteld.

Gewasgroep

Gewas

Aangegeven oppervlakte 2020 (ha)

Aangegeven oppervlakte 2019 (ha)

% verschil t.o.v. oppervlakte 2018

 

 

 

 

 

Aardappelen

Aardappelen (pootgoed)

1 486,83

1 477,30

0,65%

 

Aardappelen (consumptie)

54 230,23

54 165,40

0,12%

Totaal aardappelen

 

55 717,06

55 642,70

0,13%

Bieten

Voederbieten

3 770,33

3 525,82

6,93%

 

Suikerbieten

19 026,16

18 811,51

1,14%

Totaal bieten

 

22 796,48

22 337,33

2,06%

Fruit

Aardbeien

1 145,56

1 184,47

-3,29%

 

Meerjarige fruitteelten (appel)

4 924,06

5 216,02

-5,60%

 

Meerjarige fruitteelten (peer)

9 592,90

9 443,66

1,58%

 

Ander fruit

2 027,30

1 912,18

6,02%

Totaal fruit

 

17 689,82

17 756,33

-0,37%

Graangewassen

Wintertarwe

58 954,81

63 759,08

-7,54%

 

Zomertarwe

784,70

471,00

66,60%

 

Wintergerst

14 889,27

16 005,22

-6,97%

 

Zomergerst

1 394,66

644,52

116,39%

 

Triticale

1 888,62

2 015,91

-6,31%

 

Spelt

1 220,03

1 068,04

14,23%

 

Andere granen

2 830,24

2 642,58

7,10%

Totaal graangewassen

 

81 962,33

86 606,34

-5,36%

Grasland

Grasland

234 084,28

234 143,15

-0,03%

Totaal grasland

 

234 084,28

234 143,15

-0,03%

Groenten

Erwten (andere dan droog geoogst)

2 209,88

2 307,54

-4,23%

 

Spruitkolen

2 991,14

2 552,99

17,16%

 

Spinazie

1 707,32

1 954,24

-12,64%

 

Ajuinen

3 446,65

3 072,27

12,19%

 

Wortel (consumptie)

3 287,35

3 592,97

-8,51%

 

Bonen

1 882,15

1 811,10

3,92%

 

Andere groenten

18 308,74

17 140,70

6,81%

Totaal groenten

 

33 833,21

32 431,82

4,32%

Kruiden

Kruiden

623,22

561,91

10,91%

Totaal kruiden

 

623,22

561,91

10,91%

Maïs

Silomaïs

131 029,84

127 268,18

2,96%

 

Korrelmaïs

47 123,89

45 599,84

3,34%

Totaal maïs

 

178 153,72

172 868,02

3,06%

Oliehoudende zaden

Winterkoolzaad

495,75

561,37

-11,69%

 

Andere oliehoudende zaden

141,45

109,17

29,57%

Totaal oliehoudende zaden

 

637,20

670,54

-4,97%

Overige gewassen

Cichorei (inuline)

1 736,15

1 632,07

6,38%

Totaal overige gewassen

 

1 736,15

1 632,07

6,38%

Sierteelt

Sierteelt

5 312,53

5 689,63

-6,63%

Totaal sierteelt

 

5 312,53

5 689,63

-6,63%

Vezelvlas

Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie)

4 535,46

3 702,16

22,51%

Totaal vezelvlas

 

4 535,46

3 702,16

22,51%

Voedergewassen

Grasklaver

19 298,52

17 278,70

11,69%

 

Andere voedergewassen

2 570,41

2 289,32

12,28%

Totaal voedergewassen

 

21 868,93

19 568,02

11,76%

Braakliggend land

Braakliggend land

1 086,04

1 045,06

3,92%

Totaal braakliggend land

 

1 086,04

1 045,06

3,92%

Eindtotaal

 

660 036,42

654 655,07

0,82%

   Nieuwsflash
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Ardo: "Na 4 jaar droogte zitten we echt met een issue"Lees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
5,75 miljoen euro om in landelijke gebieden op zoek te gaan naar wateroplossingenLees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer