Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2022 12:28 

Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)


Koninklijk besluit tot vastlegging van het formulier voor de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992:
- artikel 78, § 2, zevende lid;
- artikel 206, § 4, vierde lid;
Gelet op het KB/WIB 92;
Overwegende dat het gaat om een eenvoudig uitvoeringsbesluit dat op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft;
Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid,
Overwegende dat:
- de wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, het in artikel 78, § 2 en artikel 206, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde stelsel van achterwaartse verliesaftrek heeft gewijzigd;
- deze wijziging van toepassing is vanaf aanslagjaar 2022;
- deze wijziging tot gevolg heeft dat de toepassing van het stelsel voortaan moet worden aangevraagd door middel van een afzonderlijk formulier dat geen deel uitmaakt van de aangifte in de inkomstenbelastingen;
- de belastingplichtigen die willen opteren voor het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek zo snel mogelijk die keuze aan de administratie moeten kunnen bekendmaken zodat de vestiging van de aanslag voor het aanslagjaar 2022 en de herziening van de aanslag voor één of meer vorige aanslagjaren en de daarmee samenhangende terugbetaling niet onnodig wordt vertraagd;
- de betrokken belastingplichtige dus zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van de manier waarop ze de toepassing van het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek kunnen aanvragen;
- dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden genomen;
Op voordracht van de minister van Financiën,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In hoofdstuk 1, afdeling 16/1, van het KB/WIB 92 wordt een artikel 49quater ingevoegd, luidende:
"Art. 49quater. De belastingplichtige vraagt de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek aan voor de schade die definitief is vastgesteld aan de hand van een formulier waarvan het model door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld.
Het formulier bevat de onderstaande gegevens:
1° de naam en voornaam van de belastingplichtige indien deze een natuurlijke persoon is of de benaming van de belastingplichtige indien deze een vennootschap is;
2° het fiscaal nummer indien de belastingplichtige een natuurlijke persoon is, het ondernemingsnummer indien de belastingplichtige een vennootschap is;
3° de datum waarop de schade werd geleden;
4° het definitieve en door het gewest vastgestelde bedrag van de geleden schade;
5° de datum waarop het gewest de schade definitief heeft vastgesteld;
6° indien de belastingplichtige een vennootschap is, het bedrag van de landbouwverliezen die voortkomen uit ongunstige weersomstandigheden waarvoor de vennootschap de toepassing vraagt van de achterwaartse verliesaftrek.
Het formulier bevat tevens een verklaring waaruit de keuze voor de achterwaartse verliesaftrek en het definitieve en onherroepelijke karakter ervan blijkt.
Het in dit artikel bedoelde formulier dat werd ingevuld overeenkomstig de voormelde aanduidingen, wordt gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend ingediend bij het centrum waaronder de belastingplichtige ressorteert voor het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk waarin de schade definitief door het gewest is vastgesteld en dit binnen de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van dat aanslagjaar.".
Art. 2. In afwijking van artikel 49quater, vierde lid, van het KB/WIB 92 kan de belastingplichtige die de toepassing vraagt van de achterwaartse verliesaftrek voor de schade die definitief door het gewest werd vastgesteld in een belastbaar tijdperk dat verbonden is met aanslagjaar 2022 het in datzelfde artikel bedoelde formulier indienen binnen een termijn van twee maand vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022.
Art. 4. De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 november 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

 


  Nieuwsflash
 
Tot de bodem: De toekomst van landbouw in VlaanderenLees meer
 
 
Nieuw akkoord over stikstof voor krokusvakantie, maandag GLBLees meer
 
 
Besnoitiose bij runderen uit EU-Lidstaten Lees meer
 
 
Afwijkingen biologische rassen van landbouw- en groentegewassen geschikt voor biologische teeltLees meer
 
 
Frequenties inspecties in vlees- en vissectorLees meer
 
 
Evolutie van publiek grondbezit voor het eerst in kaart Lees meer
 
 
Droogte 2022 kostte veel vissen het levenLees meer
 
 
Gevolgen van de oorlog in OekraÔne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in BelgiŽ in 2022 Lees meer
 
 
Agenda Inagro februari/maart 2023Lees meer
 
 
Stijgende vraag geeft beweging in de aardappelsector Lees meer
 
 
VLIF: opleidingsvoorwaarden Lees meer
 
 
NuReDrain project ter bestrijding van nutriŽnten uit diffuse bronnenLees meer
 
 
Over de problemen in de sierteeltsector Lees meer
 
 
Over de toekomst van de korte keten in Vlaanderen Lees meer
 
 
Over duurzaam bodembeheer in het Vlaamse landbouwbeleid Lees meer
 
 
Het mestrapport van de VLMLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent Vlaams Strategisch Plan voor het GLB 2023-2027Lees meer
 
 
Moeilijkheden in de fruitteeltsector: betalingsfaciliteiten Lees meer
 
 
Over de erkende brede weersverzekeringen voor landbouwers in 2023 Lees meer
 
 
Oproep tot toelating kunstmestvervangers Lees meer
 
 
Kostenexplosie doet inflatie op voeding stijgen Lees meer
 
 
17 demonstratieprojecten voor duurzame landbouw en 13 operationele groepenLees meer
 
 
Veggieburgers zijn ultrabewerktLees meer
 
 
NEPG stelt oogstraming aardappelen naar boven bij Lees meer
 
 
Voorwaarden voor Vlaamse energiesteun worden versoepeld Lees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer