Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 19 apr 2024 14:51 

Gefractioneerde bemesting in aardappelen


Te hoge nitraatresiduen aan het einde van de teelt van late aardappelen hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit. Dat zorgt ervoor dat de aardappelteler geconfronteerd wordt met bijkomende verplichtingen en kosten door regels vastgelegd binnen het Mest Actie Plan (MAP).


Het voeren van een beredeneerde bemesting van late aardappelen is dan ook het instrument om een goede aardappelopbrengst en -kwaliteit te realiseren met een zo laag mogelijk nitraatresidu. Zo’n beredeneerde bemesting start bij het verlagen van de basisbemesting voor het planten van de late aardappelen tot 70% van de behoefte. Vervolgens kan je tijdens het seizoen bijbemesten op basis van een advies.

Gefractioneerde stikstofbemesting in aardappelen

In kader van het demonstratieproject "Gefractioneerd bemesten in late aardappelen – welke bijbemestingssystemen en -strategieën lonen?” legde Inagro een uitgebreide bemestingsproef aan (seizoen 2023) waarmee we:

 1. telers een inzicht geven in welke bijbemestingsadviessystemen er bestaan en hoe ze werken. Daarom vergeleken we
  • het gekende systeem van bodemstalen nemen in juni;
  • met systemen waarbij het bladsap of bladsteeltjes geanalyseerd worden
  • en met een systeem die de combinatie maakt tussen een bodemstaal en bladsapmeting.
 2. nagaan wat vervolgens de juiste manier is om de tweede fractie toe te dienen: korrelmeststof versus diverse soorten bladmeststoffen.

Welke strategie loont het meest op vlak van opbrengst en kwaliteit enerzijds en nitraatresidu anderzijds?

De basisbemesting bij planten werd vollevelds uitgevoerd met de korrelmeststof ammoniumnitraat (27%). 

N-advies bij de start van de teelt = 300 kg N (behoefte ras Fontane) verminderd met:

 • 20 kg N (bodemvoorraad na winter)
 • 90 kg N uit mineralisatie (1,3 %OM)

=> 190 kg N/ha nog te bemesten

Eén object kreeg een hoge stikstof toegediend (190 kg N/ha).Bij acht objecten werd hiervan slechts 70% toegediend (134 kg N/ha). Enkele objecten kregen geen enkele vorm van stikstofbemesting bij planten.

Gefractioneerd bemesten aardappelen (proef 2023) Vergelijking diverse bijbemestingsadviessystemen BODEMSTALEN

Volgens de bodemstalen (de standaard werkwijze in Vlaanderen; labo Inagro) genomen ±5 weken na planten (0 - 60 cm) moest er nog een tweede fractie gegeven worden zowel na de hoogste basisbemesting, na een verlaagde basisbemesting en het meest indien geen stikstof werd toegediend na het planten.

COMBINATIE BODEMSTALEN - GEWASANALYSE

Door de firma Eurofins wordt een combinatie gemaakt tussen een bodemstaalname (0 - 30cm) en een gelijktijdige gewasanalyse op samengestelde bladeren. Naast een zevental hoofdelementen (N, P, K, …) worden ook heel wat extra sporenelementen (Fe, Zn, Mn, …) bepaald. Deze staalnames dienen opgestart te worden 3 weken na opkomst. Indien gewenst zijn meerdere staalnames doorheen het seizoen mogelijk. Enkel het object met de hoogste startbemesting moest geen extra stikstof meer krijgen tijdens het groeiseizoen.

ANALYSE BLADSTELEN

Het Nederlandse Normec Green Agro Control biedt heel wat verschillende dienstverleningen aan, waaronder analyse van de bladstelen bij aardappelen. Er worden 3 tot 5 staalnamemomenten geadviseerd te starten 3 weken na opkomst. Het nitraatgehalte van de bladstelen wordt bepaald. Het nitraatgehalte bleek bij de eerste staalname maar net voldoende hoog te zijn (bij alle stikstoftrappen), maar een volgende staalname mocht afgewacht worden. Uiteindelijk bleek dat enkel het object zonder stikstofbemesting nog moest bemest worden. De verschillen na een volle of verlaagde basisbemesting waren klein.

PLANTSAPMETINGEN

Ook NovaCrop Control is een Nederlandse firma en gespecialiseerd in plantsapmetingen. Met deze metingen wordt de actuele opname van 22 hoofd- en sporenelementen in de plant bepaald. Er wordt geen advies gegeven naar bijbemesting toe, maar er worden wel streefzones meegegeven. Net zoals bij Normec Green Agro Control worden 3 weken na opkomst 3 tot 5 staalnamemomenten geadviseerd. Volgens deze analyses leek een tweede fractie stikstof geen enkele keer noodzakelijk.

Waarnemingen tijdens het groeiseizoen
 • Half juli tot half augustus waren de veldjes met een nulbemesting aan stikstof visueel zichtbaar (met het blote oog). Tijdens de rest van het groeiseizoen waren geen tekorten in het gewas zichtbaar. Tussen de andere objecten met hoge of lagere N-dosis waren op geen enkel moment verschillen op te merken. 
 • Ook bij de afrijping is er enkel een verschil waar te nemen bij de objecten met een nulbemesting bij de start van het seizoen. Deze veldjes startten eerder met de afrijping.

Chlorofylmetingen tijdens het groeiseizoen toonden wel kleine verschillen tussen een basisbemesting van 70% van het advies t.o.v. 100% van het advies. Het verschil met geen stikstofbemesting was wel groter.

chlorofylmeter Vergelijking diverse stikstofhoudende meststoffen

Op vier objecten werd, na een verlaagde basisbemesting, bijbemest met de klassieke korrelmeststof ammoniumnitraat (27%), de vloeibare meststof Ureum 46, de bladmeststof N-leaf en met bladmeststoffen uit het gamma van Agri-Liq. Het doel was om te verifiëren welke N-meststof de grootste efficiënte gaf op dit proefperceel.

Op het moment dat het loof voldoende afgestorven lag en klaar was om te oogsten, lukte dit niet door de aanhoudende regen. De knollen zijn nadien gaan rotten in het veld. Hierdoor konden we uiteindelijk niet nagaan of een tweede fractie uiteindelijk nuttig was voor een optimale opbrengst en kwaliteit. Ook het effect van het type bijbemesting (korrel, vloeibaar, …) konden we helaas niet nagaan.

Volledige rapport bemestingsproef tijdens groeiseizoen 2023  


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer