Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 28 sep 2020 09:03 

Bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee


De Minister van Landbouw,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikelen 7, gewijzigd bij de wet van 7 april 2017, 8, 9, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003, 15, gewijzigd bij de wetten van 1 maart 2007 en 8 juni 2008, 18 en 29, gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 februari 2001, bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001;

Gelet op de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, artikel 6, § 2;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende de organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001, artikel 3, § 5;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee, artikelen 2, § 4, 7, § 1, 10, § 3, 18, § 7,19, § 5 en 23, § 3;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee;
Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid op 4 juni 2020;
Gelet op advies 67.778/1/V van de Raad van State, gegeven op 27 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Besluit :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° LCE: lokale controle-eenheid van het Agentschap;
2° het koninklijk besluit van 21 september 2020 : het koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee;
3° Salmonella enterica serovar Typhimurium: alle serotypes Salmonella enterica serovar Typhimurium, inclusief de monofasische varianten met de formule 1, 4, [5], 12: i:-.
Art. 2. De te bestrijden serotypes zoönotische Salmonella overeenkomstig artikel 2, § 4 van het koninklijk besluit van 21 september 2021 zijn:
a) voor fokpluimvee van de soort Gallus gallus, Salmonella enterica serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica serovar Infantis, Salmonella enterica serovar Virchow en Salmonella enterica serovar Paratyphi B varians Java;
b) voor fokpluimvee van de soort kalkoen, Salmonella enterica serovar Enteritidis en Salmonella enterica serovar Typhimurium;
c) voor gebruikspluimvee van het type leg van de soort Gallus gallus, met inbegrip van het pluimvee op pluimveebedrijven die enkel tomen houden voor de directe verkoop van consumptie-eieren aan de eindverbruiker, Salmonella enterica serovar Enteritidis en Salmonella enterica serovar Typhimurium;
d) voor braadkippen en kalkoenen van het type vlees, alle serotypes zoönotische Salmonella;
e) voor braadkippen en kalkoenen van het type vlees op pluimveebedrijven die enkel tomen houden voor de directe verkoop van vers vlees aan de eindverbruiker: Salmonella enterica serovar Enteritidis en Salmonella enterica serovar Typhimurium.
Art. 3. De registratie in Sanitel door de bedrijfsdierenarts overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 september 2021 bevat minimaal de bij de bijlage I bepaalde gegevens.
Art. 4. De vaccinatiemelding overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 september 2021 bevat minimaal de bij de bijlage II bepaalde gegevens.
Art. 5. § 1. De isolatie van Salmonella in toepassing van de artikelen 18, § 7 en 23, § 3 van het koninklijk besluit van 21 september 2020 wordt uitgevoerd volgens de methode ISO 6579-1: 2017: Microbiologie van de voedselketen - horizontale methode voor de detectie, enumeratie en serotypering van Salmonella - Deel 1: Detectie van Salmonella spp of volgens een analysemethode gevalideerd overeenkomstig de norm EN/ISO 16140-2 Microbiologie van de voedselketen - Validatie van methoden - Deel 2: Protocol voor de validatie van alternatieve (eigendomsrechtelijke) methoden tegen een referentiemethode.
§ 2. De serotypering wordt uitgevoerd volgens het Kauffmann-White-LeMinor schema of een analysemethode gevalideerd overeenkomstig de norm EN/ISO 16140-6 Microbiologie van de voedselketen - Validatie van methoden - deel 6: Protocol voor de validatie van alternatieve (eigendomsrechtelijke) methoden voor microbiologische bevestiging en typering procedures en die, indien Salmonella aanwezig is, een eindresultaat geeft overeenkomstig het Kauffmann-White-LeMinor schema.
§ 3. Indien Salmonella geïsoleerd wordt in een laboratorium dat niet erkend is door het Agentschap voor het uitvoeren van de typering, wordt per positief monster minstens een isolaat doorgestuurd naar een laboratorium dat door het Agentschap erkend is voor typering.
§ 4. Het laboratorium dat de typering uitvoert stuurt de stam door naar een erkend laboratorium voor verdere analyse van de antimicrobiële resistentie en/of bewaring, overeenkomstig de instructies van het Agentschap.
Art. 6. Het laboratorium dat de isolatie uitvoert brengt het Agentschap, de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts op de hoogte van zodra Salmonella gedetecteerd wordt; het laboratorium dat de typering uitvoert brengt het Agentschap, de verantwoordelijke en de dierenarts op de hoogte van zodra het resultaat van de typering overeenkomstig het Kauffmann-White-LeMinor schema gekend is.
Art. 7. De minimale gegevens voor de melding van de opzet van een nieuw beslag aan de vereniging of de bedrijfsdierenarts overeenkomstig artikel 19 van het koninklijk besluit van 21 september 2020 worden weergegeven in bijlage III.
Art. 8. Het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 maart 2010, 3 mei 2012 en 17 juni 2013, wordt opgeheven.
Brussel, 21 september 2020.
D. DUCARME

Bijlage I
Minimale gegevens te rapporteren door de dierenarts in SANITEL zijn:
1° beslagnummer;
2° ordenummer van de dierenarts die vaccineert;
3° identificatie van de productieronde indien van toepassing;
4° aantal gevaccineerde dieren;
5° naam vaccin en het aantal dosissen;
6° datum vaccinatie.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 september 2020 betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee.
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME

Bijlage II
Minimale gegevens voor de vaccinatiemelding zijn:
1° beslagnummer van herkomst;
2° identificatie productieronde indien van toepassing;
3° categorie pluimvee;
4° aantal dieren waarop deze melding betrekking heeft;
5° naam van het vaccin;
6° data van de Salmonella vaccinaties;
7° nummer(s) geassocieerd(e) toedienings- en verschaffingsdocument(en);
8° datum van ondertekening;
9° naam en handtekening van de verantwoordelijke ter verklaring van de echtheid van de gegevens.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 september 2020 betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee.
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME

Bijlage III
De minimale gegevens voor de melding van de opzet van een nieuw beslag aan een vereniging (fokpluimvee) of de bedrijfsdierenarts (gebruikspluimvee type leg) zijn:
1° beslagnummer;
2° identificatie productieronde indien van toepassing;
3° geboortedatum;
4° datum van opzet;
5° aantal stuks pluimvee.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 september 2020 betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee.
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer