Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 21 jul 2021 08:55 

Overvloedige regenval juni-juli 2021: versnelde evaluatie van brede weersverzekering en Rampenfonds


Het hevige noodweer dat ons land momenteel treft heeft grote gevolgen voor de landbouwsector. Het wel of niet verzekeren van landbouwteelten wordt daarmee opnieuw zeer actueel. Via de brede weersverzekering kunnen landbouwers zich vrijwillig verzekeren voor uitzonderlijke weersomstandigheden. Maar indien landbouwers dit jaar besloten om geen brede weersverzekering af te sluiten, zullen ze nu ook geen aanspraak kunnen maken op het Vlaams Rampenfonds.

Bestanden beschikbaar voor download:
Meldingsformulier (192.9 Kb) Neerslag verleden week (944.5 Kb)

Wanneer een landbouwer zijn of haar percelen voor minimum 25% van het totaal bedrijfsareaal  verzekerde via de brede weersverzekering, komt hij in aanmerking voor het Vlaams Rampenfonds, maar Droogtedan enkel voor de niet-verzekerde teelten.

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Steven Coenegrachts (Open Vld) is dat een mes dat aan twee kanten snijdt: “Omdat het klimaat meer bokkensprongen maakt, moeten we onze boeren helpen om in te zetten op risicobeheersing. Europa voorziet daar ook middelen voor die we in Vlaanderen inzetten door 65% van de polis van boeren die zich verzekeren te subsidiëren. Het afsluiten van een brede weersverzekering past daarin. Daarnaast blijft het algemeen rampenfonds een back up-oplossing voor niet-verzekerde schade. Deelnemen aan de brede weersverzekering is een vereiste opdat boeren ook in aanmerking zouden komen voor schadevergoeding vanuit het Rampenfonds, maar dan mogen ze wel verwachten dat dit niet in hun nadeel speelt wanneer zich een risico voltrekt. De meest voordelige regeling zou moeten gelden. Keert de verzekeraar niet uit, of minder dan het Rampenfonds, dan moet dat fonds het verschil bijpassen. Dat is essentieel om ervoor te zorgen dat landbouwers niet afhaken om een brede weersverzekering af te sluiten. Dat blijft immers belangrijk willen we de polissen en premies binnen de brede weersverzekering zo laag mogelijk houden.”

Truiens schepen van Landbouw en Fruitteelt en Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) ging vorige week op pad met de gemeentelijke schadecommissie om de situatie van de kersen ter plaatse te bekijken. Die is erger dan gevreesd: met 90 tot 100% schade aan de kersen is de oogst voor dit jaar volledig mislukt: “Er moet nu hoogdringend een evaluatie komen van beide systemen. Anderhalf jaar na het invoeren van de brede weersverzekering kunnen we alleen maar concluderen dat het in haar huidige vorm niet werkt. De koppeling van het uitbetalen van een schadevergoeding aan het afsluiten van een brede weersverzekering, maar vooral ook de vele onderliggende voorwaarden, zorgen ervoor dat vele telers ertussenuit dreigen te vallen en dus geen uitbetaling zullen ontvangen. Noch van het Rampenfonds, noch van de verzekeringen, en dit zowel voor de schade na de droogte in 2020 als voor de schade na de hevige regenval van dit jaar. Dat je niet twee maal langs dezelfde kassa kan passeren voor hetzelfde perceel, begrijp ik, maar nu zullen ze helemaal niets ontvangen terwijl velen hun oogst volledig vernietigd zien. Dat is toch echt niet logisch? In dat kader dring ik erop aan dat er een hoorzitting komt met de betrokkenen om de werking van beide systemen terdege te evalueren.”

Droogte 2020 erkend

Gezien de zonnebrand niet erkend werd - en ook niet meer kan erkend worden - zullen veel fruittelers niet kunnen beuren van het Rampenfonds. De meesten hebben hun volledig bedrijf verzekerd met alle teelten en dus moesten ze voor wat betreft schade door droogte aanspraak gemaakt hebben op het brede weersverzekering; dat hebben de meesten niet gedaan en nu (in het volgend seizoen) is het ruimschoots té laat. Treft hier iemand fout, neen. Maar voor veel fruittelers is het een zeer zware financiële mokerslag, nog maar eens.

Coenegrachts en Vautmans stellen vast dat er nog heel wat knelpunten bestaan door het naast elkaar bestaan van beide systemen. Daarom pleiten ze voor een snelle en grondige evaluatie van de brede weersverzekering: “De klimatologische omstandigheden veranderen in sneltempo. Aangezien het stelsel van de brede weersverzekering nog in zijn kinderschoenen staat en sneller dan voorzien wordt geconfronteerd met nieuwe fenomenen, stellen we voor om de geplande evaluatie van de brede weersverzekering vijf jaar na inwerkingtreding van het systeem te vervroegen. Meteen vragen we ook de koppeling aan een evaluatie van de criteria en werking van het Rampenfonds. Niet alleen moeten de kinderziektes eruit, er moet ook bekeken worden of de opgenomen risico’s moeten uitgebreid worden.”

Ik wens hen veel succes met de evaluatie en vooral met de best geschikte aanpassing van de tandem Brede Weersverzekering - Rampenfonds.

Overvloedige regenval en onweders juni-juli 2021

De meest getroffen teelt is vlas (compleet gelegerd en aan het rotten op het veld), gevolgd door aardappelen (water tussen de ruggen gedurende dagen, ...), graszaad, tarwe, erwten, ...

De onweders met overvloedige regenval gespreid en lokaal over de maanden juni en juli hebben veel schade aangericht, met dan nog op veel plaatsen de watersnood van verleden week als genadeslag.

Wat doen bij schade:

Voor de verzekerde teelten: haal er een taxateur van de maatschappij bij tot opmeting van de schade

Voor de niet-verzekerde teelten: laat een landbouwdeskundige uw schade vaststellen en maak vooral een melding aan het Rampenfonds, hetzij via bijgevoegd formulier (pdf), hetzij via het e-loket.

Expert/schattingcommissie

Het zijn inderdaad thans de schadelijders zelf, en niet meer de gemeenten, die een melding dienen te maken van de geleden schade met het oog op het onderzoek tot eventuele erkenning van een schadelijk weersverschijnsel en dit in toepassing van artikel 16 van het uitvoeringsbesluit van 30 oktober 2020.

Het Vlaams Rampenfonds heeft geen wettelijke bevoegdheid wat de samenstelling en de werking van de schattingscommissies betreft. Dit betekent niet dat ze niet meer bestaan. Wat het Vlaams Rampenfonds terzake betreft, bepaalt artikel 19, §4, van voormeld besluit:
De aanvragers beschrijven elk beschadigd element omstandig met een raming van de schade. Ze voegen bij de aanvraag, als ze erover beschikken, facturen, bestekken, leveringsnota's of weegbonnen en het verslag van de privé-deskundige. In voorkomend geval kan ook het proces-verbaal van de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten bijgevoegd worden.

Sofie Scherpereel, landbouwdeskundige  Nieuwsflash
 
Alpro neemt grootste waterhergebruikinstallatie van Vlaanderen in gebruik Lees meer
 
 
Overstromingen in WalloniŽ op 14/15/16 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Bebossing vooral in landbouwgebied, schandaligLees meer
 
 
Overvloedige regenval 2021: Belgische wijnboeren vrezen slecht jaarLees meer
 
 
Aardappelgroei blijft achter Lees meer
 
 
Seizoen vroege aardappelen gestart Lees meer
 
 
Cercospora Lees meer
 
 
Gevaar van overstromingen voor plant en dierLees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen Lees meer
 
 
Webinar droogte Lees meer