Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 okt 2021 13:02 

Bedrijfsontwikkeling enkel na bewezen mestverwerking


Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking

Dit besluit is gebaseerd op:
- het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 35, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 12 juni 2015 en 25 april 2014.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 29 september 2021.
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat zowel de waterverontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen als de luchtverontreiniging ten gevolge van de productie en het gebruik van meststoffen van die aard zijn dat het noodzakelijk is om snel in te grijpen. Daarom is het noodzakelijk dat de groei van de veestapel tijdelijk wordt gaplafonneerd. Het onmiddellijk bevriezen van de uitbreidingsmogelijkheid via de NER-MVW-regeling is dus essentieel. De invoering van de NER-MVW-regeling heeft immers in een aantal deelsectoren een groei van de veestapel (vooral van pluimvee en varkens) mogelijk gemaakt. Zodra duidelijk wordt dat de bevriezing er gaat komen, zullen er echter heel veel speculatieve aanvragen gedaan worden, waardoor de effectiviteit van dit besluit grotendeels tenietgedaan zal worden. Om dat tegen te gaan, is het noodzakelijk dat dit besluit onmiddellijk wordt genomen.
Het is voor de rechtszekerheid vereist dat de landbouwers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de huidige regelgeving en van het feit dat deze inde toekomst mogelijk verder wordt aangepast.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.
Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. In de VLAREME van 28 oktober 2016, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021, wordt een artikel 13.1.9 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 13.1.9. Voor aanvragen voor bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking die ingediend worden in het jaar 2021, wordt de aanvraag voor bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking, als vermeld in artikel 7.5.2.1., uiterlijk op 22 oktober 2021 bij de Mestbank met een beveiligde zending ingediend.".
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 oktober 2021.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 22 oktober 2021.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

 


  Nieuwsflash
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Minister Demir werft 10 extra milieu-inspecteurs aanLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
EP keurt hervormd landbouwbeleid goed Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Bijdrage van de Vlaamse landbouw aan het Klimaatplan van de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Opkomst en aanpak van de Afrikaanse varkenspest Lees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Aanvraag overdracht van premierechten voor zoogkoeien Lees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
Meer aanvragen voor 'niet-productieve investeringssteun' bij VLIFLees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Op reis door de Belgische 'Potato belt'Lees meer
 
 
COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de hardfruitteeltsectorLees meer
 
 
20 jaar Agro ExpertenLees meer
 
 
Vlaamse regering geeft bescherming aan varkenshouders Lees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Uitzondering voor gebruik van neonicotinoïden gerechtvaardigdLees meer
 
 
Eerste ogstraming aardappelen na moeizame oogstLees meer
 
 
Hoe evolueert de toestand van de waterlopen in Vlaanderen? Lees meer
 
 
Het wordt nóg warmer, natter en drogerLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer