Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 10:05 

Verplichte keuring van spuittoestellen


Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 2, eerste lid, 1°, 2° en 6°, gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 23 maart 2022;
Gelet op het overleg met de gewestregeringen van 5 mei 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 oktober 2022;
Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie op 13 mei 2022 in toepassing van artikel 5 van richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
Gelet op de impactanalyse van de reglementering uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6, § 1 en 7, § 1 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 23 december 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, (1/ of 2/), van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In de Nederlandse tekst van artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2011, worden de woorden "geschikt is" vervangen door de woorden "kan worden gebruikt".
Art. 2. In artikel 2 § 3, 3° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2017, worden in de Nederlandse tekst de woorden "de gebruiksdatum" vervangen door de woorden "de datum van gebruik".
Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) § 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 november 2011, wordt aangevuld met de bepalingen onder 3° en 4°, luidende:
"3° verneveltoestellen enkel gebruikt voor de toepassing van biociden buiten de landbouw;
4° kunstmeststrooiers enkel gebruikt voor de toepassing van vaste kunstmest.";
b) het wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende:
" § 5. De eigenaar van een spuittoestel kan een aanvraag indienen bij het Agentschap voor een vrijstelling van de keuring op basis van de volgende gronden:
a. Het spuittoestel wordt gebruikt buiten de landbouw en niet gebruikt voor irrigatie, fertigatie of toepassing van gewasbeschermingsmiddelen of biociden; of
b. Het spuittoestel werd zodanig gewijzigd dat het niet meer geschikt is om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.
De eigenaar van een spuittoestel ontvangt een vrijstellingscertificaat voor elk vrijgesteld spuittoestel. Dit certificaat is geldig voor twee keuringscycli, inclusief de lopende cyclus.
De houder van het vrijstellingscertificaat is gebonden aan de voorwaarden zoals beschreven op het certificaat.
De praktische modaliteiten worden bepaald door het Agentschap."
Art. 4. Artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 januari 2014, wordt aangevuld met de bepalingen onder 8° en 9°, luidende:
"8° alle te keuren onderdelen van het spuittoestel of van de vaste spuitinstallatie moeten onder veilige omstandigheden toegankelijk zijn voor de keuringsdienst;
9° bij verneveltoestellen is een doseertabel van de fabrikant van het toestel beschikbaar, waardoor de vernevelcapaciteit in liter per uur gekend is."
Art. 5. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "Aan het einde van de keuring overhandigt" vervangen door de woorden "Aan het einde van de keuring en na betaling van de retributies, overhandigt";
2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "de bepalingen die zijn vermeld in bijlage 1, deel A," vervangen door de woorden "de bepalingen die zijn vermeld in bijlage 1, deel A en na betaling van de retributies,".
Art. 6. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
"Art. 8. De eigenaar van een spuittoestel die zijn toestel buiten gebruik stelt, is verplicht het toestel onklaar te maken volgens de praktische modaliteiten bepaald door het Agentschap."
Art. 7. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in § 1, 5°, wordt het getal "3.000" vervangen door het getal "1.500";
b) in § 1, 8°, worden de woorden "of de nodige stappen ondernemen om die te verkrijgen voor 30 juni 2011, in dat geval deelt hij aan het Agentschap de nog te doorlopen stappen mee met het oog op het verkrijgen van de accreditatie alsook de hiertoe voorziene termijnen" opgeheven.
Art. 8. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1, vervangen door het koninklijk besluit van 17 november 2020, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.
Art. 9. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 2, vervangen door het koninklijk besluit van 15 januari 2014, vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.
Art. 10. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 3 vervangen door de bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.
Art. 11. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 5, vervangen door het koninklijk besluit van 17 november 2020, vervangen door de bijlage 4 gevoegd bij dit besluit.
Art. 12. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 6 vervangen door de bijlage 5 gevoegd bij dit besluit.
Art. 13. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Art. 14. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 28 februari 2023.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

 


  Nieuwsflash
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
Natuurherstelwet goedgekeurd: wat nu Vlaamse Regering? Lees meer
 
 
Wallonië krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: “Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen” Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer