Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2024 15:01 

Stikstofdecreet en de omgevingsvergunningen


Het stikstofdecreet is van kracht sinds 23 februari 2024 en vormt de basis voor lopende en nieuwe milieu- of omgevingsvergunningsaanvragen ingediend t.e.m. 31/12/2030. De impactscore van een activiteit wordt berekend en getoetst aan een drempelwaarde, voor de veehouderij en mestverwerkingssector is deze 0.025%. Is de impactscore lager of gelijk aan deze drempel, dan is een vergunning van onbepaalde duur mogelijk.

Is deze hoger dan de drempel, dan is een passende beoordeling van de neerwaartse depositietrend van ammoniak vereist. Het Agentschap voor Natuur en Bos voert deze passende beoordeling uit waarbij men nagaat of de activiteit deze neerwaartse depositietrend niet hypothekeert. Indien dit wel het geval is, dan volgt een ongunstig advies over de vergunningsaanvraag.  

Knelpunten leggen de vergunningverlening stil:
(1) De impactscoretool is nog in ontwikkeling. Belangrijk: de tool geeft geen informatie over piekbelasters, dit gebeurt door de VLM; de tool berekent ook geen PAS-referentie 2030 en kan ook niet gebruikt worden om af te toetsen aan de gebiedsspecifieke depositietrend.
(2) De PAS-referentie 2030 tool, van toepassing bij veehouderijen van pluimvee, varkens en runderen, is nog in ontwikkeling. Momenteel kan men de PAS-referentie 2030 manueel berekenen, maar niet alle dierencategorieën, vermeldt in het decreet, komen overeen met deze in de mestbankaangifte. In mei zal een publicatie deze categorieën verenigen. 
(3) Het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt nog een depositietool, die kan gebruikt worden bij de passende beoordeling. 
(4) De mestverwerkingsinstallaties aangeduid in het decreet zijn verplicht als bronmaatregel één ammoniakemissie reducerende maatregel door te voeren, maar het decreet voorziet niet welke maatregelen dit zijn. VCM heeft deze vraag gesteld aan het Agentschap Landbouw & Zeevisserij. 

Tijdelijke verlenging vergunningen
Milieu- of omgevingsvergunningen, die aflopen voor eind 2024 kunnen verlengd worden als een verzoek gedaan wordt voor 31/12/2024. Als de termijn al verlengd werd tot 31/12/2024 via een verlengingsverzoek geldt de verlenging tot 31/12/2024 zonder dat een nieuw verzoek vereist is. 

 

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
VMM:het gaat de komende jaren alleen maar méér regenenLees meer
 
 
Meer aardappelen nodig voor Lays chips, moeilijk met het huidige klimaatLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw én natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer
 
 
Ontdek de korte keten tijdens de Week van de Korte Keten (18-26 mei 2024) Lees meer
 
 
Open Vld voert actie voor ggo-gewassen Lees meer
 
 
Hoe de verdere daling qua gewasbeschermingsmiddelen- en antibioticagebruik realiseren? Lees meer
 
 
137.000 ton verontreinigde PFAS-grond moet vervangen rond 3M Lees meer
 
 
Lancering van MyGov.be op 14 mei 2024 Lees meer
 
 
Wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet Lees meer
 
 
Ontwerp decreet over dierenwelzijnLees meer
 
 
Modulaire omgevingsvergunningsprocedure Lees meer
 
 
Milieueffectrapportage: nieuw decreetLees meer
 
 
Bevordering en de toekomst van de circulaire economie Lees meer
 
 
Herkenning van de ziekten in wintertarwe Lees meer